Ako sa brániť proti exekúcii?

Ako sa brániť proti exekúcii?

Máte vôbec právo na obranu?

Ak už proti vám začalo exekučné konanie, nezúfajte. Vždy tu existujú možnosti, ako sa proti nemu brániť. V žiadnom prípade však upovedomenie o začatí exekúcie nemožno brať na ľahkú váhu alebo ho ignorovať. Mali by ste využiť možnosti obrany proti exekúcii, ktoré vám opíšeme v nasledujúcom článku.

Po doručení upovedomenia o exekúcii má každý dlžník právo na využitie opatrení, ktorými sa môže proti konaniu brániť. V prvom rade by ste sa mali pokúsiť dohodnúť s veriteľom na spôsobe uhradenia svojho dlhu. Ak nedôjde k dohode alebo premeškáte zákonnú lehotu z viacerých dôvodov a exekučné konanie začne, môžete sa brániť viacerými spôsobmi, ktorými sú:

1. Dohoda s veriteľom
2. Odklad exekúcie
3. Zastavenie exekúcie
4. Vylúčenie veci z exekúcie
5. Sťažnosť na exekútora

Dohoda s veriteľom

S veriteľom sa môžete dohodnúť na splátkovom kalendári aj po začatí exekúcie. Exekútor s dlžníkom uzavrie dohodu o splátkach, ktorú je veriteľ povinný odobriť. Exekútor môže obísť veriteľa, pokiaľ je dlžník fyzickou osobou, ktorá:

– nespochybní vymáhanú sumu,
– žiada o splátkový kalendár po prvý krát,
– vymáhaná suma:

* je vyššia ako minimálna mzda a neprekročila sumu 2 000 EUR,
* bude splatná maximálne v 10 mesačných splátkach, rozložená rovnomerne, okrem prvej a poslednej,
* prvá splátka bude zaplatená vo výške 50 EUR do 15 dní od doručenia upovedomenia o exekúcii.

Ak však dôjde k omeškaniu, čo i len jednej splátky, dohoda o splátkach sa ruší.

 

Výhodné hypotéky len do konca roka? Prísnejšie podmienky v roku 2020

Čítaj tu

Odklad exekúcie

Návrh na odklad exekúcie sa podáva len z dôvodov uvedených v Exekučnom poriadku. Tými môžu byť podanie vylučovacej žaloby, žiadosť o splátkový kalendár alebo žiadosť s vyhlásením dlžníka, že sa bez vlastnej viny ocitol v situácii, kedy by exekúcia mala pre neho, prípadne jeho rodinu, nepriaznivé následky. Po akceptovaní žiadosti sa vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktorým sa exekúcia odkladá.
Exekútor odloží exekúciu na obdobie uvedené v žiadosti dlžníka, najviac však na tri mesiace.

Zastavenie exekúcie

Za určitých okolností môže dlžník podať návrh na zastavenie exekúcie do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie (návrh má odkladný účinok, čiže exekúcia nezačne do momentu rozhodnutia o návrhu). Ak bude návrh podaný neskôr, môžu sa namietať len tie skutočnosti, ktoré nastali až po podaní návrhu. Zastavenie exekúcie môže byť úplne, to znamená, že sa od nej upustí, alebo čiastočné a môže ju nariadiť súd alebo exekútor.

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno. Aj pre podnikateľov.

Čítaj tu

Vylúčenie veci z exekúcie

Platí pravidlo, že exekútor môže siahnuť iba po tom, čo je vo vlastníctve dlžníka. Ak však exekútor označí v súpise majetku aj vec, ktorá nepatrí dlžníkovi ale inej osobe, je táto osoba oprávnená namietnuť neprípustnosť exekúcie. Vlastníctvo veci musí byť jednoznačne preukázané. Exekútor následne informuje veriteľa, ktorý sa môže vyjadriť do 15 dní. Pokiaľ však trvá na exekúcii predmetnej veci, máte ako dotknutá osoba právo podať žalobu o vylúčenie veci z exekúcie a to do 30 dní. I v tomto prípade rozhoduje čas a súd o tom, či bude dotknutý predmet vyradený z exekúcie.

Sťažnosť na exekútora

Poslednou možnosťou je podať sťažnosť na exekútora písomne, ústne do zápisnice alebo elektronicky. Túto možnosť sa môže uplatniť iba v prípade podozrenia z nelegálneho konania exekútora. Slovenská komora exekútorov je povinná vybaviť sťažnosť bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov od jej doručenia. Anonymná sťažnosť je neplatná a komora sa s ňou nebude zaoberať.

Ako refinancovať nevýhodné úvery z minulosti

Čítaj tu

Aj po začatí exekučného konania je možné sa proti exekúcii brániť. Dôležité je však spolupracovať s exekútorom. Medzi účelné prostriedky na obranu patrí napríklad spomenutá dohoda s veriteľom, podanie návrhu o odklad alebo zastavenie exekúcie. Už ostáva len na vás, ktorý z týchto spôsobov využijete.

Máte problém? Napíšte nám

Čítaj tu

Text: Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Elektronizácia exekučného konania

Elektronizácia exekučného konania

Komunikujte moderne

Alebo ako podať návrh na exekučné konanie z pohodlia domova

Len samotné zasielanie poštou zaberie týždeň času, ktorého je v dnešnej hektickej dobe naozaj málo. Na druhej strane mali naši dlžníci o to viac času na získanie peňazí, aby splatili svoje dlhy. Od 1. Apríla 2017 sa to však zmenilo a čas potrebný na výkon exekúcie sa skrátil o zbytočné zasielanie doporučených zásielok poštou. Ale ako teraz podáme návrh?

Keď sa nad tým celým zamyslíme, museli sme spísať návrh, poslať ho na súd do Banskej Bystrice, čo je tri dni strateného času. Ďalších šesť je zaslanie poverenia príslušnému exekútorovi a odpovede nám. Elektronická pošta teraz skráti tento čas na tri dni. Pokiaľ teda neberieme do úvahy zaplatenie poplatku.

Návrh za päť minút podaný

Správny poriadok umožňuje zasielanie návrhov aj elektronickou formou. Exekučné konanie začína výlučne podaním elektronického návrhu. Základnou podmienkou je vlastniť elektronický identifikačný doklad známy ako eID a zaručený elektronický podpis známe ako ZEP. Pokiaľ nemáme, nevadí. Buď to náš právny zástupca podá návrh, alebo zájdeme za exekútorom a ten bude na začiatku konať v našom mene. Spísať návrh či už elektronicky alebo do zápisnice je otázkou pár minút.

Kde môžeme podať?

Máme dve možnosti. Cez portál Ministerstva spravodlivosti, prípadne portál slovensko.sk alebo do zápisnice exekútora. Pokiaľ sa rozhodneme vynechať exekútora ako zástupcu, okrem eID a ZEP potrebujeme aj autorizovať potrebné doklady. Tento návrh môžeme podať v priebehu pár minút, ale musíme dohliadnuť, aby sme v ňom nemali chyby. Späťvzatie aj oprava chýb v návrhu prebieha elektronicky, takže naozaj treba zvážiť, či chceme poslať na niekoho exekútora.

Ako mi bude chodiť pošta?

Celá komunikácia prebieha čisto elektronicky. Príslušný súd komunikuje s nami cez portál slovensko.sk a to, či bude exekútor komunikovať poštou, by mal zvážiť, pretože väčšina z nás ešte nemá eID. Samozrejme tí z nás, ktorí majú elektronickú schránku na slovensko.sk, už nedostávajú doporučené zásielky poštou ale elektronicky.

Takže, aby sme si to zhrnuli: návrh na vykonanie exekúcie môžeme teraz podať elektronicky, buď cez portál Ministerstva spravodlivosti alebo prostredníctvom exekútora. Následne aj celá komunikácia prebieha elektronicky a treba už len čakať na výsledok exekúcie.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Konečný verdikt: Dražba!

Konečný verdikt: Dražba!

Všetko vám zobrať nemôžu

Dražba predstavuje výraznejší zásah do financií a majetku osoby postihnutej exekučným konaním. Pre exekútorov sú dve formy, ako za pomoci dražby vymáhať dlžnú sumu. Nimi sú dražba predajom hnuteľných vecí a dražba nehnuteľnosti. V nasledujúcom článku vám opíšeme ako vlastne dražba prebieha.

Hlavným atribútom exekučného konania je uspokojiť pohľadávku veriteľa. Z tohto dôvodu by sa mal exekútor pokúsiť o využitie všetkých zákonných spôsobov na vykonanie exekúcie, či už ide o splátkový kalendár alebo zrážkami z príjmov. Až keď sa ukáže, že nie sú postačujúce k pokrytiu vymáhanej sumy sa pristupuje k predaju a dražbe..

Spôsoby využitia dražby

Tento spôsob sa využíva pri dlhoch finančného charakteru. Môže k nemu dôjsť buď v spojitosti s hnuteľnými vecami alebo nehnuteľnosťami.

Exekúcia a dražba predajom hnuteľných vecí

V prípade exekúcie a dražby hnuteľných vecí platí pravidlo nevyhnutnosti, to znamená, že exekútor siahne iba po tom, čo dlžník nepotrebuje ako napríklad počítač, šperky, knihy a iné. Dlžníkovi nechá iba to, čo nevyhnutne potrebuje ako oblečenie, sporák či peniaze do výšky 165 EUR a podobne. V tomto smere mu pomáha zákon určiť, na čo má právo siahnuť a čo musí dlžníkovi ponechať.

Keď už dôjde k exekúcii predajom hnuteľných vecí, exekútor doručí dlžníkovi písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Exekútor si spíše zoznam vecí, ohodnotí ich a zakáže s nimi dlžníkovi manipulovať. V tomto prípade môže tak dlžník, ako i veriteľ zakročiť a predložiť exekútorovi odborné vyjadrenie alebo znalecký posudok, čím je exekútor povinný prehodnotiť cenu hnuteľných vecí dlžníka.

Pri osobnej prehliadke je exekútor povinný si prizvať ďalšiu osobu, podľa možností zástupcu obce. Osobnú prehliadku vykonáva jedine osoba rovnakého pohlavia. Exekútor má v prípade ohrozenia spísaných vecí právo zapečatiť, prípadne uschovať vo vlastných priestoroch alebo priestoroch úschovne majetok dlžníka určený k dražbe.

Priebeh dražby

Exekútor oznámi termín dražby dlžníkovi a jeho veriteľovi. Zároveň uverejní termín a miesto konania dražby a zoznam dražených vecí na svojej úradnej tabuli. Tieto skutočnosti zároveň oznámi aj obec. Okrem tohto je exekútor povinný spísať zápisnicu o dražbe a môže uverejniť informácie o dražbe v tlači.
Odhadovaná cena je v tomto prípade vyvolávacou cenou, pričom výška ceny draženej veci nie je obmedzená. To v praxi znamená, že auto, ktoré ako dlžník vlastníte, môže byť ohodnotené na 2000 EUR a na dražbe bude predané za trojnásobok. Pokiaľ nie je predané alebo dražiteľ, ktorému bolo auto priklepnuté, nezaplatí, draží sa znova. Hneď, ako je výťažok z dražby dostatočne vysoký na zaplatenie pohľadávky dlžníka, dražba končí. Získaná suma sa po stiahnutí trov vyplatí veriteľovi.
Pokiaľ sa po prvej dražbe nevyzbiera dosť peňazí, dražba sa opakuje. V druhej dražbe za dvojtretinovú odhadovanú cenu. Veci, na ktoré sa nenájde kupec, môže veriteľ od exekútora prevziať za polovicu odhadovanej ceny. Po ukončení dražby exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

Exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti

Exekúcia a dražba nehnuteľnosti je posledná možnosť, ku ktorej sa exekútor musí pri vymáhaní pohľadávok uchýliť. Tento variant predstavuje pre mnohých ľudí strašiaka.
Poverený exekútor upovedomí o exekúcii nehnuteľnosti okrem dlžníka a veriteľa aj spoluvlastníkov nehnuteľnosti, prípadných kupcov a príslušné štátne orgány a o následnej dražbe upovedomí širšiu verejnosť na vývesnej tabuli. Zároveň je potrebné požiadať veriteľa o súhlas s dražbou domu. Pokiaľ ho neudelí, uhradí náklady spojené s dražbou.

Dražba nehnuteľnosti

Ako náhle exekútor určí termín dražby, oznámenie pošle veriteľovi, dlžníkovi, spoluvlastníkom a každému, kto má na nehnuteľnosť predkupné právo. Zúčastniť sa dražby môže každý okrem exekútora a jeho zamestnancov, znalca, zapisovateľa a dlžníka s rodinou. Záujemcovia o kúpu zložia zábezpeku vo výške polovice najnižšieho podania.
Samotnú dražbu začína licitátor opisom predmetu, to znamená stav nehnuteľnosti, cena určená znalcom, výška najnižšieho podania a iné. Následne účastníci urobia podanie minimálne vo výške minimálneho podania. Pokračuje sa podaniami dovtedy, dokým sa neurčí najvyššia ponuka. Exekútor určí lehotu najviac dva mesiace na zaplatenie ponuky, po ktorej prejdú vlastnícke práva na vydražiteľa. Pokiaľ toto rozhodnutie potvrdí súd a vydražiteľ zaplatil sumu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti.
Pokiaľ je výťažok dražby vyšší ako pohľadávky dlžníka, vyplatia sa i trovy konania a zvyšok výťažku ide dlžníkovi.

Na záver môžeme skonštatovať, že i keď je dražba veľmi radikálny a bolestný krok, v niektorých prípadoch ide žiaľ o jediný spôsob vymáhania dlhu. Avšak v každej situácii je možné využiť služby odborníka, ktorý dokáže veľmi dobre poradiť.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Ako prebieha exekučné konanie?

Ako prebieha exekučné konanie?

Na tieto štyri kroky sa pripravte

Pre mnohých je exekúcia strašidelné slovíčko. Každý človek si musí plniť svoje záväzky, či už voči bankovej alebo nebankovej inštitúcii, kde je v postavení dlžníka. Avšak vyskytujú sa aj také prípady, keď si dlžník svoje záväzky neplní, či už úmyselne alebo neúmyselne. Po takomto konaní väčšinou nastupuje exekúcia. V nasledujúcom článku vám popíšeme priebeh exekučného konania.

Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba na vymáhanie dlžnej sumy s postavením verejného činiteľa, to znamená, že ak si dlžník svoju povinnosť opakovane nesplní, môže dôjsť k využitiu služieb exekútora.

Priebeh exekučného konania

Rovnako ako všetky oficiálne záležitosti aj exekučné konanie má svoju postupnosť. Je dôležité dodržiavať zákonom stanovené postupy a procesné úkony.

1. Krok: Začatie exekučného konania
2. Krok: Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného
3. Krok: Vykonanie exekúcie
4. Krok: Ukončenie exekučného konania

Začatie exekučného konania

Pokiaľ je veriteľ rozhodnutý vymáhať dlžnú sumu súdnou cestou, je oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie začína dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu. Exekučný súd má od tohto dňa 15-dňovú lehotu na preskúmanie návrhu a v prípade, že nie sú dôvody na jeho zamietnutie, dochádza k zaslaniu poverenia príslušnému súdnemu exekútorovi. Návrh na vykonanie exekúcie je záväzným dokumentom exekútora, ktorý nemôže prekročiť svoje právomoci a konať vo väčšej miere ako je uvedené v tomto dokumente.

Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného

Na základe rozhodnutia súdu bude vydané Upovedomenie o začatí exekúcie s následným doručením dlžníkovi. Dlžník má od tohto dňa 15-dňovú lehotu na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, vyplatenie vymáhaného nároku v plnom rozsahu alebo zažiadať o splátkový kalendár. Ak nepodá opodstatnené dôvody proti konaniu, pristúpi sa k exekúcii, kedy stráca právo nakladať s majetkom inak ako bežným spôsobom, to znamená tak, aby zabezpečil sebe a poprípade aj vyživovaným osobám základné životné podmienky. V prípade právnických osôb ide o činnosti zabezpečujúce riadny výkon podnikania.

Vykonanie exekúcie

Po vydaní exekučného príkazu je exekútor povinný zabezpečiť majetok dlžníka do hodnoty vymáhanej povinnosti, pričom môže použiť viacero spôsobov.
Exekúciu možno podľa druhu plnenia rozdeliť na:

– Exekúcia na peňažné plnenia
Tento druh možno vykonať prostredníctvom zrážok zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky z účtu v banke, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti, predajom cenných papierov alebo príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
– Exekúcia na nepeňažné plnenia
Táto môže byť vykonaná vyprataním, odobraním veci, rozdelením spoločnej veci alebo uskutočnením prác a iných úkonov.
– Personálna exekúcia

Skončenie exekučného konania

Exekučné konanie je možné skončiť troma spôsobmi:

– Vymožením pohľadávky (vrátane trov a poplatkov)
– Upustením od vykonania exekúcie
– Zastavením exekúcie (Exekučným súdom, súdnym exekútorom)

Keď sa exekučné konanie ukončí, príslušný orgán vydá upovedomenie o skončení exekúcie a exekútor je povinný bezodkladne odovzdať exekučný príkaz.

Exekúcia predstavuje často zaťažujúci a veľmi zdĺhavý proces. Celé konanie je závislé aj od spolupráce dlžníka a výkonných orgánov, najmä exekútora, čo môže viesť buď k jeho urýchleniu alebo predlžovaniu. Ale pre všetky zúčastnené strany je najvýhodnejšie, ak dospejú k spoločnému riešeniu.

Všetky náležitosti spojené s výkonom exekúcie sú ustanovené v Zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Ako predísť exekúcii?

Ako predísť exekúcii?

Zatvárať oči sa nevypláca

Každý musí dbať nato, aby splácal svoje dlhy a mohol tým predísť akýmkoľvek problémom a zbytočnému zvyšovaniu nákladov Môže sa však stať aj to, že svoje záväzky nezvládame splácať a máme strach z exekúcie. Je možné jej predísť? Určite existujú spôsoby, ktorými sa to dá. Prečítajte si o nich v nasledujúcom príspevku..

Každý človek má určité záväzky, ktoré musí plniť. Či už ide o platenie hypotéky, rôznych spotrebných úverov či pôžičiek, až po úhradu odvodov a poistení. Kým všetko platíme je to super, ale problém vystane vtedy, keď to už nejde.

Najzaručenejší spôsob ako predísť exekúcii však je riadne a načas plniť všetky svoje záväzky.

Dohoda s veriteľom

Pokiaľ chceme predísť exekúcii, sme povinní pri svojich dlhoch spolupracovať s veriteľom. Keď už vieme, že svoje záväzky nesplníme, mali by sme sa s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári, prípadne ho požiadať o odklad splatnosti. Aj v prípade, že nám už hrozí exekúcia, vždy je lepšie sa povinnostiam nevyhýbať a prebrať plnú zodpovednosť. V praxi to znamená dohodu. Aspoň sa tak zbytočne vyhneme zbytočnému navyšovaniu nákladov, ktoré vyplývajú z exekučného konania ako trovy či úroky z omeškania. Dohoda o splátkovom kalendári môže výrazne pomôcť v náš prospech a tým získať čas a neskôr aj finančné prostriedky.

Komunikácia – základ úspechu

Pokiaľ sa skrývame pred poštárom; tvárime sa ako mŕtvy chrobák, keď zazvoní telefón alebo utekáme pred exekútorom, tak nedosiahneme vôbec nič dobré. Naopak, navýšime svoje dlhy. Vždy sa musíme snažiť o akúkoľvek dohodu a opierať sa, pokiaľ je to možné, o relevantné informácie. Keď už začneme komunikovať s ľuďmi, aby sme dosiahli nejakú dohodu, získame čas a v horšom prípade odsunieme termín exekúcie o niekoľko mesiacov neskôr.

Keď už vieme, že nestíhame platiť svoje dlhy, mali by sme zájsť za právnym poradcom a finančným poradcom, aby sme vedeli, či existuje spôsob, ako splniť svoje záväzky a aké povinnosti ako dlžníci v exekučnom konaní máme.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com