Máte vôbec právo na obranu?

Ak už proti vám začalo exekučné konanie, nezúfajte. Vždy tu existujú možnosti, ako sa proti nemu brániť. V žiadnom prípade však upovedomenie o začatí exekúcie nemožno brať na ľahkú váhu alebo ho ignorovať. Mali by ste využiť možnosti obrany proti exekúcii, ktoré vám opíšeme v nasledujúcom článku.

Po doručení upovedomenia o exekúcii má každý dlžník právo na využitie opatrení, ktorými sa môže proti konaniu brániť. V prvom rade by ste sa mali pokúsiť dohodnúť s veriteľom na spôsobe uhradenia svojho dlhu. Ak nedôjde k dohode alebo premeškáte zákonnú lehotu z viacerých dôvodov a exekučné konanie začne, môžete sa brániť viacerými spôsobmi, ktorými sú:

1. Dohoda s veriteľom
2. Odklad exekúcie
3. Zastavenie exekúcie
4. Vylúčenie veci z exekúcie
5. Sťažnosť na exekútora

Dohoda s veriteľom

S veriteľom sa môžete dohodnúť na splátkovom kalendári aj po začatí exekúcie. Exekútor s dlžníkom uzavrie dohodu o splátkach, ktorú je veriteľ povinný odobriť. Exekútor môže obísť veriteľa, pokiaľ je dlžník fyzickou osobou, ktorá:

– nespochybní vymáhanú sumu,
– žiada o splátkový kalendár po prvý krát,
– vymáhaná suma:

* je vyššia ako minimálna mzda a neprekročila sumu 2 000 EUR,
* bude splatná maximálne v 10 mesačných splátkach, rozložená rovnomerne, okrem prvej a poslednej,
* prvá splátka bude zaplatená vo výške 50 EUR do 15 dní od doručenia upovedomenia o exekúcii.

Ak však dôjde k omeškaniu, čo i len jednej splátky, dohoda o splátkach sa ruší.

 

Výhodné hypotéky len do konca roka? Prísnejšie podmienky v roku 2020

Čítaj tu

Odklad exekúcie

Návrh na odklad exekúcie sa podáva len z dôvodov uvedených v Exekučnom poriadku. Tými môžu byť podanie vylučovacej žaloby, žiadosť o splátkový kalendár alebo žiadosť s vyhlásením dlžníka, že sa bez vlastnej viny ocitol v situácii, kedy by exekúcia mala pre neho, prípadne jeho rodinu, nepriaznivé následky. Po akceptovaní žiadosti sa vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktorým sa exekúcia odkladá.
Exekútor odloží exekúciu na obdobie uvedené v žiadosti dlžníka, najviac však na tri mesiace.

Zastavenie exekúcie

Za určitých okolností môže dlžník podať návrh na zastavenie exekúcie do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie (návrh má odkladný účinok, čiže exekúcia nezačne do momentu rozhodnutia o návrhu). Ak bude návrh podaný neskôr, môžu sa namietať len tie skutočnosti, ktoré nastali až po podaní návrhu. Zastavenie exekúcie môže byť úplne, to znamená, že sa od nej upustí, alebo čiastočné a môže ju nariadiť súd alebo exekútor.

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno. Aj pre podnikateľov.

Čítaj tu

Vylúčenie veci z exekúcie

Platí pravidlo, že exekútor môže siahnuť iba po tom, čo je vo vlastníctve dlžníka. Ak však exekútor označí v súpise majetku aj vec, ktorá nepatrí dlžníkovi ale inej osobe, je táto osoba oprávnená namietnuť neprípustnosť exekúcie. Vlastníctvo veci musí byť jednoznačne preukázané. Exekútor následne informuje veriteľa, ktorý sa môže vyjadriť do 15 dní. Pokiaľ však trvá na exekúcii predmetnej veci, máte ako dotknutá osoba právo podať žalobu o vylúčenie veci z exekúcie a to do 30 dní. I v tomto prípade rozhoduje čas a súd o tom, či bude dotknutý predmet vyradený z exekúcie.

Sťažnosť na exekútora

Poslednou možnosťou je podať sťažnosť na exekútora písomne, ústne do zápisnice alebo elektronicky. Túto možnosť sa môže uplatniť iba v prípade podozrenia z nelegálneho konania exekútora. Slovenská komora exekútorov je povinná vybaviť sťažnosť bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov od jej doručenia. Anonymná sťažnosť je neplatná a komora sa s ňou nebude zaoberať.

Ako refinancovať nevýhodné úvery z minulosti

Čítaj tu

Aj po začatí exekučného konania je možné sa proti exekúcii brániť. Dôležité je však spolupracovať s exekútorom. Medzi účelné prostriedky na obranu patrí napríklad spomenutá dohoda s veriteľom, podanie návrhu o odklad alebo zastavenie exekúcie. Už ostáva len na vás, ktorý z týchto spôsobov využijete.

Máte problém? Napíšte nám

Čítaj tu

Text: Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com