Na tieto štyri kroky sa pripravte

Pre mnohých je exekúcia strašidelné slovíčko. Každý človek si musí plniť svoje záväzky, či už voči bankovej alebo nebankovej inštitúcii, kde je v postavení dlžníka. Avšak vyskytujú sa aj také prípady, keď si dlžník svoje záväzky neplní, či už úmyselne alebo neúmyselne. Po takomto konaní väčšinou nastupuje exekúcia. V nasledujúcom článku vám popíšeme priebeh exekučného konania.

Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba na vymáhanie dlžnej sumy s postavením verejného činiteľa, to znamená, že ak si dlžník svoju povinnosť opakovane nesplní, môže dôjsť k využitiu služieb exekútora.

Priebeh exekučného konania

Rovnako ako všetky oficiálne záležitosti aj exekučné konanie má svoju postupnosť. Je dôležité dodržiavať zákonom stanovené postupy a procesné úkony.

1. Krok: Začatie exekučného konania
2. Krok: Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného
3. Krok: Vykonanie exekúcie
4. Krok: Ukončenie exekučného konania

Začatie exekučného konania

Pokiaľ je veriteľ rozhodnutý vymáhať dlžnú sumu súdnou cestou, je oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie začína dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu. Exekučný súd má od tohto dňa 15-dňovú lehotu na preskúmanie návrhu a v prípade, že nie sú dôvody na jeho zamietnutie, dochádza k zaslaniu poverenia príslušnému súdnemu exekútorovi. Návrh na vykonanie exekúcie je záväzným dokumentom exekútora, ktorý nemôže prekročiť svoje právomoci a konať vo väčšej miere ako je uvedené v tomto dokumente.

Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného

Na základe rozhodnutia súdu bude vydané Upovedomenie o začatí exekúcie s následným doručením dlžníkovi. Dlžník má od tohto dňa 15-dňovú lehotu na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, vyplatenie vymáhaného nároku v plnom rozsahu alebo zažiadať o splátkový kalendár. Ak nepodá opodstatnené dôvody proti konaniu, pristúpi sa k exekúcii, kedy stráca právo nakladať s majetkom inak ako bežným spôsobom, to znamená tak, aby zabezpečil sebe a poprípade aj vyživovaným osobám základné životné podmienky. V prípade právnických osôb ide o činnosti zabezpečujúce riadny výkon podnikania.

Vykonanie exekúcie

Po vydaní exekučného príkazu je exekútor povinný zabezpečiť majetok dlžníka do hodnoty vymáhanej povinnosti, pričom môže použiť viacero spôsobov.
Exekúciu možno podľa druhu plnenia rozdeliť na:

– Exekúcia na peňažné plnenia
Tento druh možno vykonať prostredníctvom zrážok zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky z účtu v banke, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti, predajom cenných papierov alebo príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
– Exekúcia na nepeňažné plnenia
Táto môže byť vykonaná vyprataním, odobraním veci, rozdelením spoločnej veci alebo uskutočnením prác a iných úkonov.
– Personálna exekúcia

Skončenie exekučného konania

Exekučné konanie je možné skončiť troma spôsobmi:

– Vymožením pohľadávky (vrátane trov a poplatkov)
– Upustením od vykonania exekúcie
– Zastavením exekúcie (Exekučným súdom, súdnym exekútorom)

Keď sa exekučné konanie ukončí, príslušný orgán vydá upovedomenie o skončení exekúcie a exekútor je povinný bezodkladne odovzdať exekučný príkaz.

Exekúcia predstavuje často zaťažujúci a veľmi zdĺhavý proces. Celé konanie je závislé aj od spolupráce dlžníka a výkonných orgánov, najmä exekútora, čo môže viesť buď k jeho urýchleniu alebo predlžovaniu. Ale pre všetky zúčastnené strany je najvýhodnejšie, ak dospejú k spoločnému riešeniu.

Všetky náležitosti spojené s výkonom exekúcie sú ustanovené v Zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com