Všetko vám zobrať nemôžu

Dražba predstavuje výraznejší zásah do financií a majetku osoby postihnutej exekučným konaním. Pre exekútorov sú dve formy, ako za pomoci dražby vymáhať dlžnú sumu. Nimi sú dražba predajom hnuteľných vecí a dražba nehnuteľnosti. V nasledujúcom článku vám opíšeme ako vlastne dražba prebieha.

Hlavným atribútom exekučného konania je uspokojiť pohľadávku veriteľa. Z tohto dôvodu by sa mal exekútor pokúsiť o využitie všetkých zákonných spôsobov na vykonanie exekúcie, či už ide o splátkový kalendár alebo zrážkami z príjmov. Až keď sa ukáže, že nie sú postačujúce k pokrytiu vymáhanej sumy sa pristupuje k predaju a dražbe..

Spôsoby využitia dražby

Tento spôsob sa využíva pri dlhoch finančného charakteru. Môže k nemu dôjsť buď v spojitosti s hnuteľnými vecami alebo nehnuteľnosťami.

Exekúcia a dražba predajom hnuteľných vecí

V prípade exekúcie a dražby hnuteľných vecí platí pravidlo nevyhnutnosti, to znamená, že exekútor siahne iba po tom, čo dlžník nepotrebuje ako napríklad počítač, šperky, knihy a iné. Dlžníkovi nechá iba to, čo nevyhnutne potrebuje ako oblečenie, sporák či peniaze do výšky 165 EUR a podobne. V tomto smere mu pomáha zákon určiť, na čo má právo siahnuť a čo musí dlžníkovi ponechať.

Keď už dôjde k exekúcii predajom hnuteľných vecí, exekútor doručí dlžníkovi písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Exekútor si spíše zoznam vecí, ohodnotí ich a zakáže s nimi dlžníkovi manipulovať. V tomto prípade môže tak dlžník, ako i veriteľ zakročiť a predložiť exekútorovi odborné vyjadrenie alebo znalecký posudok, čím je exekútor povinný prehodnotiť cenu hnuteľných vecí dlžníka.

Pri osobnej prehliadke je exekútor povinný si prizvať ďalšiu osobu, podľa možností zástupcu obce. Osobnú prehliadku vykonáva jedine osoba rovnakého pohlavia. Exekútor má v prípade ohrozenia spísaných vecí právo zapečatiť, prípadne uschovať vo vlastných priestoroch alebo priestoroch úschovne majetok dlžníka určený k dražbe.

Priebeh dražby

Exekútor oznámi termín dražby dlžníkovi a jeho veriteľovi. Zároveň uverejní termín a miesto konania dražby a zoznam dražených vecí na svojej úradnej tabuli. Tieto skutočnosti zároveň oznámi aj obec. Okrem tohto je exekútor povinný spísať zápisnicu o dražbe a môže uverejniť informácie o dražbe v tlači.
Odhadovaná cena je v tomto prípade vyvolávacou cenou, pričom výška ceny draženej veci nie je obmedzená. To v praxi znamená, že auto, ktoré ako dlžník vlastníte, môže byť ohodnotené na 2000 EUR a na dražbe bude predané za trojnásobok. Pokiaľ nie je predané alebo dražiteľ, ktorému bolo auto priklepnuté, nezaplatí, draží sa znova. Hneď, ako je výťažok z dražby dostatočne vysoký na zaplatenie pohľadávky dlžníka, dražba končí. Získaná suma sa po stiahnutí trov vyplatí veriteľovi.
Pokiaľ sa po prvej dražbe nevyzbiera dosť peňazí, dražba sa opakuje. V druhej dražbe za dvojtretinovú odhadovanú cenu. Veci, na ktoré sa nenájde kupec, môže veriteľ od exekútora prevziať za polovicu odhadovanej ceny. Po ukončení dražby exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

Exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti

Exekúcia a dražba nehnuteľnosti je posledná možnosť, ku ktorej sa exekútor musí pri vymáhaní pohľadávok uchýliť. Tento variant predstavuje pre mnohých ľudí strašiaka.
Poverený exekútor upovedomí o exekúcii nehnuteľnosti okrem dlžníka a veriteľa aj spoluvlastníkov nehnuteľnosti, prípadných kupcov a príslušné štátne orgány a o následnej dražbe upovedomí širšiu verejnosť na vývesnej tabuli. Zároveň je potrebné požiadať veriteľa o súhlas s dražbou domu. Pokiaľ ho neudelí, uhradí náklady spojené s dražbou.

Dražba nehnuteľnosti

Ako náhle exekútor určí termín dražby, oznámenie pošle veriteľovi, dlžníkovi, spoluvlastníkom a každému, kto má na nehnuteľnosť predkupné právo. Zúčastniť sa dražby môže každý okrem exekútora a jeho zamestnancov, znalca, zapisovateľa a dlžníka s rodinou. Záujemcovia o kúpu zložia zábezpeku vo výške polovice najnižšieho podania.
Samotnú dražbu začína licitátor opisom predmetu, to znamená stav nehnuteľnosti, cena určená znalcom, výška najnižšieho podania a iné. Následne účastníci urobia podanie minimálne vo výške minimálneho podania. Pokračuje sa podaniami dovtedy, dokým sa neurčí najvyššia ponuka. Exekútor určí lehotu najviac dva mesiace na zaplatenie ponuky, po ktorej prejdú vlastnícke práva na vydražiteľa. Pokiaľ toto rozhodnutie potvrdí súd a vydražiteľ zaplatil sumu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti.
Pokiaľ je výťažok dražby vyšší ako pohľadávky dlžníka, vyplatia sa i trovy konania a zvyšok výťažku ide dlžníkovi.

Na záver môžeme skonštatovať, že i keď je dražba veľmi radikálny a bolestný krok, v niektorých prípadoch ide žiaľ o jediný spôsob vymáhania dlhu. Avšak v každej situácii je možné využiť služby odborníka, ktorý dokáže veľmi dobre poradiť.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com